TAS KUNGS IR DIEVS

 

walden pond

 

 

Es lūdzu, lai neviens no vārdiem, kurus lasāt, nenokrīt uz zemes; lai jums ir pacietība un izturība lasot. Lai Dieva Svētais Gars runā uz jūsu sirdīm un vada jūs pašos pamatos tā, ka jūs sadzirdat Viņa balsi un nobaudāt to, ka Dievs ir labs. Jēzus Vārdā, Āmen.

 

“Viņš bija ievainots un caurdurts mūsu pārkāpumu dēļ, Viņš tika sadragāts mūsu grēku dēļ; mūsu pelnītais sods tika pārnests uz Viņu mūsu labā, lai tiktu izglābti; un caur Viņam sistajām brūcēm mēs esam dziedināti. Tālāk jūs lasāt: “Mēs visi, kā avis esam nomaldījušies, katrs no mums ir pagriezies iet savu iedomāto ceļu; un Tas Kungs visas mūsu nekrietnības uzlika uz Viņa.” (Jesajas gr.53:5-6).

 

Turpinot, es lūdzu par jums visiem, kas vēl nav atgriezušies pie sava Gana un Pārrauga pār jūsu dvēselēm, bet vēl ejat savus ceļus ticot dažādām cilvēku izdomātām mācībām, reliģiskajām tradīcijām un pasaules filozofijām; es lūdzu Dievam, lai Viņš skar jūsu sirdis un jūs atgriežaties pie Viņa. Jo tikai Viņā jūs būsiet spējīgi atrast paliekošu mieru, patiesu mīlestību, dziļu prieku, dvēseļu un ķermeņa izdziedināšanu un patiesu brīvību. Aizmirstiet par visiem aizspriedumiem un atgriezieties pie Dieva, jūsu vienīgā Dieva Tēva, kas jūs ir radījis, pie sava Glābēja. 1.Pētera 2:2.

 

Jo ziniet, ka “…Tas Kungs ir Dievs. Tas ir Viņš, kas radīja mūs un mēs esam Viņa cilvēki, viņa ganāmās avis. (Psalmi 100:3; Jer.gr.24:7; Jer.gr.30:22; Ebrej.8:10).

 

Jo ir tikai viens Dievs, - Tēvs no kura visas lietas nāk un priekš kura mēs dzīvojam; un ir tikai viens Kungs, Kungs Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas ir nākušas un caur kuru mēs dzīvojam. (1 Kornt.8:6; 5.Moz.gr.4:35, 39; Jes.gr.46:9; Jņ.ev.1:3)

 

Kā ir teikts: “Šodien, ja dzirdat Viņa balsi, tad nenocietiniet savas sirdis” (Ebr.3:15).

 

Jo visi cilvēki ir noklīduši neceļos un visi ir grēkojuši; visi ir grēcinieki. Kā jau tas ir rakstīts: “Nav neviena taisna, nav pat viena, kas darītu labu; visi grēko un ir atkrituši no Dievišķās godības” (Rom.3:10; Rom.3:23). Bet tie, kas saprot un pieņem Dieva lietas, ne cilvēku, ir attaisnoti par brīvu, viņiem tiek piedots un viņi tiek padarīti brīvi ar Dieva Žēlastību caur izpirkšanu jeb atbrībošanu, kas ir Kristū Jēzū… (Rom.3:24).

 

Piezīme: vārdu ŽĒLASTĪBA jāsaprot kā – tikums, vērtība, kas var nākt tikai no Dieva; nepelnīta laipnība, sniegta nepelnīti vienkārši no labas sirds, Dieva Sirds; grācija; dāsnums; devīgums; sniegts nepelnīts gods; nepelnīta Dievišķā palīdzība dota cilvēkiem; īpaša labvēlība; privilēģija un to nav jāsajauc ar Dieva žēlsirdību.

 

Tālāk. Viņā, Kristū, mums ir dota pestīšana/ izglābšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar Dieva bagāto Žēlastību, kuru Viņš ir pārpludinājis pār mums; ar visu gudrību un sapratni… Efez. 1.

 

Saviem spēkiem jūs neesat spējīgi izdarīt pat ne vienu labu darbu, ar ko spētu nopelnīt Dieva piedošanu un mīlestību. Viņa piedošana un mīlestība ir jāsaņem kā dāvanas. Kristus visu ir izdarījis jūsu vietā, Viņš iznesa visu jūsu nekrietnumu un jūsu grēku pie krusta.

 

Es lūdzu, ka caur rakstīto Dieva Vārdu, kuru atradīsiet šeit, šīs mājas lapās, jūs sapratīsiet kāpēc Kristus, vairāk par visu citu, ir nepieciešams jūsu dzīvēs; kāpēc jums ir jānoliecas un jādod gods Dievam vienīgajam; kāpēc jums ir jāloka savi ceļi tikai un vienīgi Tā Kungu jūsu Radītāja priekšā savā garā un visā patiesībā, bet nekad kāda cita cilvēka vai lietas priekšā. Jo Viņš ir jūsu Dievs un jūs esat Viņa cilvēki. Šodien, ja tik jūs sadzirdētu Viņa balsi! (Psalmi 95:6-8; Jeremija 33:22).

 

Un kad sākat saprast Dieva lietas, nestrīdieties ar Viņu, kas radīja debesis un zemi ar visu, kas tanīs, un kas vēl pastāv līdz šim… ievērojiet un turiet Kristus jaunās komandas, kuras ir dotas Jaunajā Līgumā ar Dievu (Testamentā).

 

Jo, kad Dievs runā par “JAUNU” Līgumu, tas nozīmē, ka tagad Veco Viņšir padarījis nederīgu. Tas tagad ir novecojis un drīz izzudīs pavisam. Ebr.8:13. Piem., kad kāds uzraksta jaunu testamentu prakstiskajā dzīvē, vecais paliek nederīgs.

 

Tāpat jūs tagad, kas zināt Dieva lietas un kuriem ir jau dots Kristus prāts, vairs neesat zem Baušļu jūga, bet gan zem “Žēlastības.”

 

Jo, Baušļi tika DOTI caur Mozu, bet Žēlastība un Patiesība ATNĀCA ar/ caur Jēzu Kristu. (Jņ.ev.1:17).

 

Kristus, Mesija,  par kuru visās Vecā Testamenta lappusēs ir pravietots, piepildīja Baušļus un atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta, grēka jūga un Sātana varas pār mums. Gal.3:13.

 

 Tagad dariet, ko Jēzus teica:

 

“mīliet To Kungu savu Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Šis ir pirmais un galvenais bauslis. Un otrs ir līdzīgs – mīliet savu tuvāko kā sevi pašu” (Mt.ev.22:37:40). Jaunais Bauslis ir” ticēt Viņa Dēla vārdam (ticēt un klausīt visam, ko Jēzus teica esot uz zemes) un mīlēt vienam otru, kā jau Viņš mums ir licis. 1.Jņ.vēst.3:23.

 

Visi Baušļi, kādi vien tur ir, cilvēcei tika doti tikai un vienīgi, lai mēs visi saprastu, cik krituši un bezcerīgi esam bez sava, personīgā Glābēja. Būsim godīgi – vai ir vismaz viens uz visas pasaules, kas būtu spējīgs mīlēt Dievu tā, kā tas ir pavēlēts darīt!?? Bet Kristus to izdarīja. Mūsu labā un vietā.

 

Tātad…. Dariet Dieva doto darbu: - ticiet Viņam un Tam, kuru Viņš sūtīja, lai mūs izglābtu, ticiet Jēzum Kristum. (Jņ.ev.6:29).

Dariet to, un jūs dzīvosiet.

 

Jēzus atbildēja: “Es Esmu Ceļš, Patiesība un Dzīve. Neviens nevar nākt pie Tēva kā vien caur Mani” (Jņ.ev.14:6).

Jēzus jautāja: “Vai tad Mozus jums neiedeva Likumus/ Baušļus? Tomēr neviens no jums tos nav turējis…” (Jņ.ev.7:19).

Jēzus izskaidroja: “Es Esmu durvis; jebkurš, kas ieies caur Mani, būs izglābts. Tie nāks un ies, un atradīs leknas ganības.” (Jņ.ev.10:9).

Jēzus apstiprināja: “…Tad jūs zināsiet Patiesību, un Patiesība jūs padarīs pa īstam brīvus.” (Jņ.ev.8:32).

 

It visā un pāri visam saprotiet, ka tie, kas ir pieņēmuši Kristu kā savu personīgo Glābēju saskaņā ar Rakstiem, ir “Atbrīvoti no grēka varas, izglābti no Baušļu lāsta un Sātana varas; un ir kļuvuši par vergiem taisnīgumam. Ir kļuvuši par Dieva vergiem (labā nozīmē)” Rom.6:18.

 

Meklējiet Kristu, ieejiet caur šaurajām durvīm caur Viņu, meklējiet Patiesību un jūs tiksiet padarīti brīvi no visa, kas jūs nospiež un neļauj izbaudīt dzīvi kopā ar Dievu.

 

Mana lūgšana par jums ir, lai jūs sadzirdat ar savām ausīm un saredzat ar savām acīt tā, ka topat glābti; jūs un jūsu ģimenes. Lai miera Dievs drīz satriec Sātanu zem jūsu pašu kājām. Mūsu visu Kunga Jēzus Kristus Žēlastība lai ir ar jums visiem. Jēzus vārdā. Āmen.

 

“Zini to, Tas Kungs ir Dievs. Tas ir Viņš, kas radīja mūs un mēs esam Viņa; mēs esam Viņa cilvēki, Viņa ganāmpulka avis”

(Psalmi 100:3).