field shooting wallpaper photo manipulated nature wallpaper 1171DIEVS IR MĪLESTĪBA UN ILGOJAS PALĪDZĒT TIEM, KAS NĀK PIE VIŅA

 Es lūdzu, lai neviens no vārdiem, kurus lasāt, nenokrīt uz zemes; lai jums ir pacietība un izturība lasot. Lai Dieva Svētais Gars runā uz jūsu sirdīm un vada jūs pašos pamatos tā, ka jūs sadzirdat Viņa balsi un nobaudāt to, ka Dievs ir labs. Jēzus Vārdā, Āmen.

 

 Kā pateikt cilvēkiem to, ka Dievs viņus mīl. Kā pateikt, ka Dievs mīl cilvēkus ne tāpēc, ka viņi cenšas būt labi un dara labus darbus, bet gan tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Dievs mīl visu, ko ir radījis un cilvēks ir Viņa radība. Visus, kas mokās ar depresiju; jūtas sakauti neskaitāmās dzīves jomās; cieš no apkārtējo neapmierinātības un dusmu lēkmēm; cieš no tā, ka dzīvē ir saskārušies ar negatīvismu tik ļoti, ka tas traucē izbaudīt dzīvi un attiecības ar citiem; dzīvo nekad nebeidzamā stresā; kas pavada daudzas bezmiega naktis, kas ir vientuļi un nomākti, un vēl, un vēl..., - visus Dievs mīl.

 

Kā izteikt cilvēkiem, ka Dievs nekad nav dusmīgs. Kādā veidā parādīt tiem, kas uzskata sevi par neveiksminiekiem to, ka viņi tādi nav, bet gan ir brīnišķīgi un perfekti radīti. Kā pateikt, ka ticība Dievam nebalstās uz tukšiem vārdiem "Dievs palīdzēs," bet gan uz Viņa drošiem apsolījumiem, kurus Viņš ir devis tā, ka cilvēka bērns ir nodrošināts ar padomu un atbalstu no Viņa, jebkurā savas dzīves mirklī - labā vai ne tik labā. Nelaime tā, ka daudzi vēl dzīvo neziņā par to, kas Dievs ir un skatoties uz visu, kas notiek pasaulē, tiešām ir grūti noticēt, ka Dievs ir pati Mīlestība.

Bet neskatoties ne uz ko, Dievs ir kontrolē pār visu un Viņš mīl savus bērnus. Dievam bija plāns kā izglābt cilvēku no grēka varas pār tiem, no baušļu lāsta un Sātana ietekmes. Tas tika piepildīts jau 2000 gadus atpakaļ. Jēzus pie krusta pielika punktu tam, ka cilvēki ar Dievu bija naidā. Tagad Dievs Savā mīlestībā uz visu pasauli saka, lai nākam pie Viņa. Ticam uz Viņu. 

 

Viņam ir personisks plāns attiecībā uz katru cilvēku un Viņš mīl mūs, tāpēc tā nav Viņa vēlme, ka cilvēki cieš dzīvojot neziņā un bailēs ar aklu paļāvību uz kaut ko. Dievs mīl katru Savu bērnu. Vai māte ir spējīga atstāt un aizmirst savu bērniņu, kas ir pie viņas krūts; vai māte ir spējīga nemīlēt un nejust līdzi savam bērnam? "Tomēr var gadīties, ka viņa aizmirst," saka Dievs, "bet Es nekad tevi neaizmirsīšu un neatstāšu." (Jes.gr.49:15).

 

Dieva sirds vēlme ir, lai visi cilvēki atgriežas pie Viņa un atspirdzina savus garus, dvēseles un miesas. Viņš ir mūsu visu Tēvs. Viņš ilgojas pēc saviem bērniem. Viņš ir apsolījis, ka tos, kas atgriezīsies pie Viņa, Viņš vadīs pa ceļiem, ko tie agrāk nepazina; novedīs tos tur, kur tie nekad nav bijuši; tumsu Viņš ir apsolījis pārvērst gaismā un nelīdzenus ceļus padarīt taisnus; Viņš ir apsolījis izveidot lielceļu pat tur, kur šobrīd nav takas; Viņš ir apsolījis iet pa priekšu un nolīdzināt kalnus; sadragāt vara durvis; izglābt šķietami neglābjamu un apmierināt degošas sirds vēlmes... Šīs ir lietas, ko "Es, jūsu Dievs Tēvs darīšu; Es jūs nekad neatstāšu un nepametīšu." Jes.gr.42:16; Ps.27:10.

 

Dievs dod spēku nevarīgajam un palielina vājā varu. Jums, kas tagad lasa šos Vārdus Dievs saka: "kad tu būsi ūdeņos, Es būšu ar tevi (dzīves likstas Dievs sauc par tumšiem, bīstamiem, krāčainiem ūdeņiem); kad tu šķērsosi upes, tās nebrāzīsies pār tavu galvu. Kad tu iesi caur uguni, tu neapdedzināsies; liesmas neskars tevi, un tu iziesi caur uguni tā, ka beigās ne dūmu smakas nebūs pār tevi. Jes.gr.43:2; Ps.23.

"Atgriezieties pie Manis," saka Dievs, - "nāciet pie Manis visi, kas ir novārdzināti un apkrauti ar smagām dzīves nastām, Es jums došu mieru. Nāciet pie Manis un nebaidieties, jo Es Esmu un vienmēr būšu ar jums. Nemulstiet, nebaidieties, jo Es Esmu jūsu Radītājs, jūsu Dievs; Es došu jums spēku, Es turēšu jūs ar savu labo roku, kad kritīsiet. Es, jūsu Radītājs saku jums tagad arī šo: "Es Esmu jūsu Glābējs, padariet Mani par Kungu pār savām dzīvēm ļaunuma, posta un neziņas vietā. Es Esmu visa redzamā un neredzamā Radītājs. Es izpletu debesis un izveidoju zemi ar Savu Vārdu vien. Es to radīju un devu jums - cilvēkiem. Tikai atgriezieties pie manis. Es Esmu Dievs jūsu Radītājs un cita nav. Tāpēc izvēlieties labo un nāciet Manā aizsargā." (Mt.ev.11:28; Jes.gr.45:22,  51:1).

Visi, kuru dvēseles ir nomocītas, nāciet pie dzīvajiem ūdeņiem un atspirdziniet sevi. Pieņemiet Dieva Dāvanu - Jēzu savā sirdī caur ticību un Svētais Gars, kas tika atņemts, kad mūsu pirmie vecāki grēkoja, jūsos atgriezīsies. Gars, kas palīdzēs jums saskatīt to, ko līdz šim nezinājāt un nepazināt. Gars, kas radīs jūsos Savus augļus - mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību,labestību, uzticību, maigumu un paškontroli. (Gal.5:22). Jo visiem, kas atgriežas pie Viņa, kas ciena sava debesu Tēva Vārdu, pār tiem uzlēks Taisnības saule un dziedinājums ieplūdīs nomocītajās, vārajās dvēselēs. Un tie nāks un ies, un spriņģos kā teļi izlaisti ganībās. Malh.4:2; Jes.gr.58:8; Jer.gr.30:7-8,   33:6). Maleahijas gr. 4.nodaļā 2 pantā ir teikts, ka pār visiem tiem, kas ciena Dieva Vārdu, taisnības saule uzlēks kopā ar visas miesas un dvēseles dziedināšanu…..

 

Par spīti visam, kas ir noticis līdz šim, aizmirstiet vecās lietas, nedzīvojiet pagātnē. Jes.gr.43:18-19; 2.Korint.5:17.

 

Tā vietā lūkojieties uz Viņu - Jēzu Kristu - un Viņš apklās jūs ar mīlestības sagšu; Viņš paglabās jūs zem Saviem spārniem. Viņa nekad nezūdošie uzticīgie apsolījumi būs jūsu vairogs un aizsardzība; Viņš sūtīs dziedinājumu; Viņš dziedē Savus cilvēkus un atļauj tiem izbaudīt šo dzīvi apmierinātībā un drošībā. Kļūstiet par Viņa cilvēkiem. Kļūstiet par Viņa mīļotajiem dēliem un mīļotajām meitām. Kļūstot par Viņa bērniem, Viņš ir apsolījis, ka jums vairs nebūs jābaidās ne no nakts briesmām, ne no brūcēm un sāpēm, kas kā bultas šaudās dienas laikā ievainojot cilvēkus; ne no mēra, kas pa pasauli klīst, ne no sērgas, kas negaidīta var uzbrukt; pat ja tūkstoši kritīs pie jūsu labās rokas, tas neskars jūs, jo Dievs jūsu Tēvs, Dievs Jūsu Kungs būs jums vienmēr klāt. Ps.91. Atgriezieties pie Viņa kļūstot par Viņa bērniem.

Jo visuvarenais Dievs sargā, aizsargā un glābj Savus cilvēkus; Viņš ir patvērums un drošība nabagam; patvērums un aizsargs trūcīgajiem viņu bēdās; Viņš ir drošs patvērums no visām vētrām un ēna, kas glābj no svelmes.


Kļūstiet par Viņa cilvēkiem, un tad ejiet, un sludiniet Viņa mīlestības Evaņģēliju un Viņa Vārdu citiem, jo Viņš darīs jūs spējīgus uzkāpt visaugstākajās virsotnēs...

Tikai Viņa lielās mīlestības dēļ pret mums, mēs vēl neesam iznīcināti, jo Viņa līdzjūtība un nekad nebeidzamais žēlums pret mums ir milzīgs. Dižena, izcila, liela un nekad nebeidzama ir Viņa uzticība un MĪLESTĪBA. Viņa Vārds ir taisns, patiess un stāvēs mūžīgi; Viņa saudzējošā žēlastība un žēlsirdība pret mums ir jaunas katru rītu. Raudu dz.3:22-24.

Šie ir varenā visas pasaules Radītāja, jūsu mīlošā Tēva Vārdi: "atgriezieties pie Manis, kur ir drošība un miers, un Es atgriezīšos pie jums, saka Tas Kungs. Atgriezieties pie Manis, un Es jūs izdziedēšu, atjaunošu sagrauto un sniegšu jaunu dzīvi." Jes.gr.45:22; Zach.9:11-12; Jer.gr.6:16; Jer.gr.29:11,   Jes.gr.55:11-13).

"Es Esmu jūs mīlējis ar mūžīgu nekad neizsmeļamu beznosacījuma mīlesītbu; Es Esmu saucis un saucu joprojām ar neizsīksošu pacietību un laipnību" - saka Dievs. Nav svarīgi, kas jūs esat; ko esat darījuši vai darāt; nav svarīgi kādai denominācijai piederat. Tam nav nozīmes. Nāciet pie Manis un Es jums atkal sniegšu mieru. Es mīlu jūs un tāpēc jūsu bēdas pārvērtīšu dziesmās, gavilēs un dejās. Es piepildīšu jūsu sirdis ar nebeidzamu prieku. Es apmierināšu jūsu siržu vēlmes'. Jer.gr.31:3.

Tāpēc, "nāciet laukā, atstājiet to (jebko), kas laupa jums dzīvi, brīvību un mieru, un topiet nošķirti, saka Tas Kungs, jūsu Dievs Tēvs. Nepieskarieties nakam netīram, ticiet Man un Es jūs saņemšu. Un es būšu jūs mīlošais Tēvs, un jūs būsiet mani dēli, un manas meitas"
2.Korintiešiem 6:17.